Strona główna UG Rymań
Sesja Rady Gminy Rymań - 21 marca 2016 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  21 marca 2016 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. PDF Drukuj Email

Zarzadzenie Nr 5.2016 WYNIKI konkursu 550px

WYNIKI KONKURSU - Pobierz

 
Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 14.04.2016 r. PDF Drukuj Email

Odpady 2016Uwaga !!!

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, odzieży używanej

Wójt Gminy Rymań informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku (czwartek) na terenie Gminy Rymań zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

Zbiórka obejmować będzie: 

- meble kuchenne, pokojowe tj.: wersalki, sofy, krzesła, fotele, półki, regały, szafy, stoły, narożniki, itp.;

-wózki dziecięce, zabawki;

- odzież, tekstylia, obuwie, dywany, materace, itp.;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, pralki, lodówki, suszarki, żelazka, telewizory, komputery, monitory, klawiatury, itp.  

- odpady niebezpieczne
Odpadami niebezpiecznymi są m.in. akumulatory, żarówki, lampy, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne   i owadobójcze wraz z opakowaniami. W istotny sposób zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi, stąd niezbędne jest ich usuwanie  i unieszkodliwianie.

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów: 

- azbest 

- papa 

- odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej 

- odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania 

- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego. 

Wszystkie odpady  powinny być wystawione w  sposób nie zagrażający bezpieczeństwu w dniu odbioru do godziny 9.30 w wyznaczonych miejscowościach:

DĘBICA - przy przystanku

LESZCZYN- przy sklepie

RYMAŃ - parking przy ulicy Koszalińskiej (vis-a-vis banku PBS)

RYMAŃ - na osiedlu przy ulicy Polnej

RZESZNIKOWO - przy sali wiejskiej

SKRZYDŁOWO - przy wiacie autobusowej

STARNIN -  przy sali wiejskiej

KINOWO - przy sali wiejskiej                                                                          

JARKOWO - przy sali wiejskiej

GORAWINO - na osiedlu

GORAWINO - przy sali wiejskiej

DROZDOWO - przy szkole

 
Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+ PDF Drukuj Email

Rodzina 500 250pxWymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

1)       dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)       oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b)       oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014,

c)       zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014,

d)       umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,

e)       umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f)        odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g)       przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h)       alimenty:

- zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

i)         dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j)        dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014,

k)       dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;

2)       kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;

3)       kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";

4)       odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5)       odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6)       orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7)       inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Więcej…
 
Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego 2016 PDF Drukuj Email

pit 2Rymań, 02.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

 Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Rymaniu odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, którzy będą przyjmowali roczne zeznania podatkowe za 2015 rok.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu   w godzinach 10.00 – 14.00  w następujących terminach:

22 marca 2016 roku

12 kwietnia 2016 roku

26 kwietnia 2016 roku

Wójt Gminy
mgr Mirosław Terlecki

 
Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne PDF Drukuj Email

Informacja o BGR ogloszenie

 

1. Regulamin - pobierz

2. Pismo Nr 0600-ZPR0.8 12.2.5 .2016 - pobierz

 
Spotkanie - Instalacje OZE w gospodarstwie rolnym z dotacji UE PDF Drukuj Email

Ogloszenie ODR 03.03.2016

 
Szkolenie - wykorzystanie energii odnawialnej – 12.03.2016 PDF Drukuj Email

SZKOLENIE energia odnawialna 14032016 550px

 
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. PDF Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2016 12:18

Zarządzenie Nr 5/2016

Wójta Gminy Rymań

z dnia 18 lutego 2016 roku

        w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

        Działając na podstawie art. 11, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 roku Dz. U. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XI/60/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, Wójt Gminy Rymań zarządza, co następuje:

§ 1

 1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, organizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Rymań.

2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymań,

2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymań,

3)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań

  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zarządzenie Wójta Nr 05/2016 + załącznik "Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r." - POBIERZ

 
VI Turniej Tenisa Stołowego 14.02.2016 - podsumowanie PDF Drukuj Email

Paletki

VI GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY RYMAŃ

 

W roku bieżącym Turniej odbył się 14 lutego w Rzesznikowie.

Rozgrywki prowadzono w trzech kategoriach wiekowych.

Najmłodsza grupa w wieku 12 do 15 lat, druga grupa 15 – 18 lat, trzecia grupa powyżej 18 lat. Sędziami w Turnieju byli : Jan Fijołek, Tadeusz Kuźma oraz Cezary Sandomierski, którym serdecznie dziękujemy za wysiłek i poświęcony czas.

      W pierwszej grupie I miejsce zajął Miłosz Kuźma (II miejsce w roku 2015), II – Paweł Bereda, III – Tomasz Lewczycki;  w grupie drugiej, jak w ubiegłym roku, I miejsce zajął Jakub Strzechmiński, II – Krzysztof Piotrowski i III – Krzysztof Obara; w grupie najstarszej miejsca na podium identycznie jak w roku 2015, i tak: I miejsce Krzysztof Radoń, II miejsce Robert Piskorz i III Cezary Sandomierski.  Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy wręczone przez Wójta Gminy. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w Turnieju.

       Zwycięzcom składamy gratulacje, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo w Turnieju i życzymy sukcesów w kolejnym Turnieju Tenisa Stołowego w przyszłym roku.

      Uczestnikom Turnieju kibicowali mieszkańcy Sołectwa, wśród których byli Sołtys Sołectwa Henryk Kożuszek oraz miejscowi Radni: Andrzej Ostrysz i Hubert Cienkusz.

Bogumiła Szczęśniak          

 
VI Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Rymań - 14.02.2016 PDF Drukuj Email

VI Turniej Tenisa Stolowego 14.02.2016

 
Ogłoszenia ODR z dnia 09.02.2016 r. Drukuj Email

Ogloszenie ODR 09.02.2016 1 550px

 

Ogloszenie ODR 09.02.2016 2 550px

 
Obwieszczenia Wójta z dnia 27.01.2016 "Farma Wiatrowa Rymań I" PDF Drukuj Email

- Pobierz PDF -

Obwieszczenie Wojta 27.01.2016 1

Obwieszczenie Wojta 27.01.2016 2

 
VI Gminny Turniej Tenisa Stołowego 13-14.02.2016 r. PDF Drukuj Email

Turniej Tenisa Stołowego 13 14.02.2016 550px

 
WOŚP 2016 - sprawozdanie PDF Drukuj Email

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

- XXIV FINAŁ 10 STYCZNIA  2016 R.

       Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Rymań pokazali  jak wspaniale potrafią się bawić, jak bardzo są wrażliwi i jak los drugiego człowieka nie jest obojętny. Mimo wielu własnych problemów i trudności zawsze potrafią dostrzec kłopoty i potrzeby innych.

      Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy funkcjonował przy Urzędzie Gminy w Rymaniu, Szefem Sztabu po raz trzynasty była Bogumiła Szczęśniak.

     Pieniądze zbierało 30 wolontariuszy, byli to  w szczególności uczniowie miejscowych szkół, wspomagani przez strażaków i rodziców. Najwięcej zebrali: Grzegorz Ruciński – 826,85 zł (rekord), Julia Sadowska – 650,80 zł (takiej kwoty również żaden z wolontariuszy, przez wszystkie lata naszego grania nie zabrał), Patryk Wereszczyński – 325,93 zł, Aldona Korytowska – 315 zł, Marta Tymek – 295,81 zł, Dominika Popławska – 294,85 zł, Dawid Strzechmiński – 287,25 zł, Patryk Stefaniak – 269,18 zł, Anna Wiśniewska – 242,54 zł, Małgorzata Hawrylak – 241 zł.

Więcej…
 
Ogłoszenie ODR z dnia 12.01.2016 r. PDF Drukuj Email

Logo Rolnicy Baszkowice 200

Szkolenie powiatowe 29.01.2016r.  godz. 11.00

Miejsce szkolenia :  Urząd Gminy w Kołobrzegu (sala konferencyjna)

 TEMATY:  ROLNICTWO  EKOLOGICZNE po 2014r.

Przepisy prawne. Zasady przestawiania gospodarstw konwencjonalnych na ekologiczne.

Prowadzący szkolenie – prezes Agro Eko z Warszawy.     

                      Organizator:  Terenowy Zespół Doradców  Kołobrzegu

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE