Sesja Rady Gminy Rymań - 27 marca 2017 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  27 marca 2017 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymaniu za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu za 2016 rok.

8. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Rymań.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Starninie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

17. Dyskusja i wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RYMAŃ
MIROSŁAW EKIERT

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE