Sesja Rady Gminy Rymań - 27 września 2017 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  27 września 2017 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymań za I półrocze 2017 roku.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Rymaniu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Rymaniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonej na terenie Gminy Rymań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

14. Dyskusja i wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RYMAŃ
MIROSŁAW EKIERT

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE