Sesja Rady Gminy Rymań - 21 listopada 2017 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  21 listopada 2017 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymań w roku szkolnym 2016/2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

16. Dyskusja i wolne wnioski.

17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                             Mirosław Ekiert

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE