Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 26 marca 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  26 marca 2018 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań .

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rymań dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2018-2026.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018r.

18. Dyskusja i wolne wnioski.

19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                             Mirosław Ekiert

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE