Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 19 czerwca 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  19 czerwca 2018 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Rymań.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

15. Dyskusja i wolne wnioski.

16. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Ekiert

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE