Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 18 września 2018 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  18 września  2018 roku o godz. 14:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymań za I półrocze 2018 roku.     

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Rymań.

11.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

15. Dyskusja i wolne wnioski. 

16. Zakończenie sesji.


                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Ekiert

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE