Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 17 października 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  17 października  2018 roku o godz. 14:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymań w roku szkolnym 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymań na lata 2019 – 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w Rymaniu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Rymaniu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Drozdowo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rymań a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno.

17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.    

18. Dyskusja i wolne wnioski.

19. Podsumowanie kadencji Rady Gminy Rymań. 

20. Zakończenie sesji.


                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Ekiert

 

Ostrzeżenia Meteo

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki