Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 28 listopada 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  28 listopada  2018 roku o godz. 13:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań.

4. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymań w roku szkolnym 2017/2018.

15. Dyskusja i wolne wnioski.

16. Zakończenie sesji. 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki