Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 20 grudnia 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  20 grudnia  2018 roku o godz. 13:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań  na
lata 2019-2026.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki