Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 14 lutego 2019 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  14 lutego  2019 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Trybuna obywatelska.  

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rymań na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rymań na lata 2019-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzesznikowo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymań.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Rymań. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy na okres 29 lat. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica.

16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2019 roku.

26. Plan pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.

27. Wolne wnioski i informacje.

28. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki