Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 26 czerwca 2019 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  26 czerwca 2019 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Rymań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r.
16. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rymań za rok 2018 i debata nad raportem.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki