Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 19 września 2019 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506. z późn. zm.) zwołuję sesję  Rady Gminy Rymań w dniu:

  19 września 2019 roku o godz. 13:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymań za I półrocze 2019 roku.    
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości położonej w Gorawinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki