Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 20 grudnia 2019 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506. z późn. zm.) zwołuję sesję  Rady Gminy Rymań w dniu:

  20 grudnia 2019 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rymań a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2019/2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.
12. Podjęcie uchwały w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki