Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 10 kwietnia 2020 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję zdalną sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  10 kwietnia 2020 roku o godz. 14:00

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026.

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki