Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 16 czerwca 2020 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

16 czerwca 2020 roku o godz. 12:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnego.

4. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Trybuna obywatelska.

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w  Rymaniu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie sesji.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek


                                                                         
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki