Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 27 lipca 2020 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję  Rady Gminy Rymań w dniu:

27 lipca 2020 roku o godz. 12:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2.  Przyjęcie protokołu z sesji.

 3.  Przedstawienie porządku obrad.

 4.   Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

 5.  Trybuna obywatelska.

 6.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu za 2019 rok.

 7.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymaniu za 2019 rok.

 8.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rymań działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu za 2019 rok.

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Rymań.

 10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2020/2021.

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań.

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino.

 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

 14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026.

 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

 16.  Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rymań za rok 2019 i debata nad raportem.

 17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

 18.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2019 rok.

 19.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

 20.  Wolne wnioski i informacje.

 21.  Zakończenie sesji.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek


                                                                         
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki