Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 12 października 2020 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

12 października 2020 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Trybuna obywatelska.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Rymań.
19. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie sesji.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek


                                                                         
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki