Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 14 maja 2021 r. Drukuj Email
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

14 maja 2021 roku o godz. 13:30

 

UWAGA sesja odbędzie się w sali wiejskiej w Rymaniu ul. Koszalińska 18a  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2020 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymaniu za 2020 rok.
8. Sprawozdanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rymań działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu za rok 2020.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok .
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Rymań.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymań.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek


                                                                         
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki