PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 08 lipca 2021 r. Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

08 lipca 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rymań w 2021r .

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2021/2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymań.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymań.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego we wsi Bukowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

17. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rymań za rok 2020 i debata nad raportem.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2020 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie sesji.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek


                                                                         
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki