Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Granty PPGR Drukuj Email

Logo granty PPGR

Gmina Rymań informuje, iż w związku z ogłoszonym przez rząd grantem PPGR w ramach programu Polska Cyfrowa, zamierza wnioskować o środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do nauki dla uczniów z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarski rolnej (PPGR) zamieszkałych na terenie Gminy Rymań.

Warunki ubiegania się o sprzęt komputerowy:
- uczeń dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR (filia/zakład PPGR) i jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która  pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwała w miejscowości lub w gminie objętej PPGR,

- uczeń, dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy  nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zainteresowane i uprawnione osoby powinny złożyć następujące dokumenty:
- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (dot. osób niepełnoletnich) lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

- Potwierdzona kserokopia dowodu tożsamości dziecka (legitymacja szkolna, lub zaświadczenie, że dziecko uczy się)

- Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanej jednostce PPGR (np. świadectwa pracy)


Termin  i miejsce składania dokumentów:
– do 26 października 2021 r. (wtorek) do godz. 15:00 w  Sekretariacie Urzędu Gminy Rymań, (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań)

Informacji dot. projektu udziela: 
– p. Magdalena Maćkiewicz, – tel. nr 94 35 34 823

Szczegóły dotyczące grantu dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zapraszamy do składania wniosków-oświadczeń.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki