Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Dodatkowy nabór na komputery PGR Drukuj Email

Logo projektu 

Laptop 200Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zakupu komputerów w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" powstały oszczędności, dzięki którym gmina może udzielić wsparcia osobom, które do tej pory nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

W związku z powyższym Gmina Rymań prowadzi dodatkowy nabór uczniów, których przodek w linii prostej pracował w PGR. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym PGR. (np. legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwo pracy)

 

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

- są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR

- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Przypominamy, że wsparciem mogą być objęte dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej od klasy 1 do 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Wnioski wraz z załącznikami, a także zgodę na przetwarzanie danych należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rymań w terminie do 24.10.2022. do godziny 14:00 (liczy się data wpływu). Decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną wysokość środków.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 943534823 w godzinach pracy urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu - POBIERZ

- Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego - POBIERZ

- Zgoda przetwarzanie danych Granty PPGR - POBIERZ

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki