Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

"Siła w Grupie" - ogłoszenie o naborze na podejmowanie działalności gospodarczej PDF Drukuj Email

Logo stwoarzyszenie LGD

Ogłoszenie nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2023 r. do 08 maja 2023 r. 
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno.
 3. Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów). Załączniki ułożone w kolejności zgodnej z listą załączników z Wniosku o przyznanie pomocy. Każdy załącznik przedzielony przekładką.
 4. Wysokość limitu środków: 113 639,75 EURO/ 454 559 PLN

  Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.
  Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ).

  Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu
 1. Forma wsparcia: premia (ryczałt).
 2. Wysokość wsparcia: 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 3. Zakres tematyczny operacji: Zakładanie działalności gospodarczej odpowiadający § 2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 ze zm.).
  Cel ogólny LSR: I. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego terenu LGD do roku 2023
  Cel szczegółowy LSR: I.1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023 r.
  Przedsięwzięcie LSR: I.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej. 
 1. Informacje o warunkach udzielenia wsparcia: Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:
  * Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),
  * Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),
  * Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,
  * Regulamin Rady LGD "Siła w Grupie",
 1. Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania  punktów  za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w zakładce NABORY -> KRYTERIA WYBORU OPERACJI.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wynosi 100 punktów.
  Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 punktów.
 3. Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:
  * Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Regulamin Rady  dostępne są na stronie internetowej LGD pod adresem www.silawgrupie.org.pl w zakładce Nabory.

  * Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD "Siła w Grupie" w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71 lub e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
  * wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami;

  * dokumenty wymagane do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (fakultatywnie):
  - zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej;
  - zaświadczenie o zameldowaniu na terenie LSR;
  - maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, potwierdzające że wnioskodawca uwzględnił we wniosku narzędzia/metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;
  - maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, potwierdzające że wnioskodawca w ramach projektu będzie wykorzystywać w ramach działalności produkty rolne.
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki