Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 23 listopada 2023 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

23 listopada 2023 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Trybuna obywatelska.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymań w roku szkolnym 2022/2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.
10.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
17.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
18.Wolne wnioski i informacje.
19.Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki