Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Drukuj Email
rury_200x125

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rymań

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rymań, Wójt Gminy zgodnie z obowiązującym prawem przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

 Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/192/2006 z dnia 25 kwietnia  2006 r.

 

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 Przypominam, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku ( art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954).

 Jednocześnie wyjaśniam, że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy realizowane jest w ramach Projektu „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” dofinansowanego przez Unię Europejską. W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.

 Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 31 października 2011 r.

 W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki