PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2016 roku Drukuj Email

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015r., Rada Gminy Rymań na sesji dnia 26.11.2015 br. wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany obowiązywać będą  od 1 stycznia 2016 roku i dotyczą uchwał:

1.Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26.11.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

10,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w przypadku selektywnej zbiórki odpadów

20,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz nowej stawki  opłaty  ustalonej w drodze uchwały Rady Gminy Rymań. W związku z powyższym Urząd Gminy w Rymaniu dostarczy właścicielom nieruchomości  ww. zawiadomienia przed pierwszym terminem płatności wraz z harmonogramami odbioru odpadów obowiązujących w 2016r. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

2.Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26.11.2015r. w sprawie zwolnienia w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zamieszkująca na terenie Gminy Rymań rodzina wielodzietna, o której mowa w ustawie  z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863), może starać się w 2016 roku o częściowe zwolnienie z opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

b) dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego i w szkole wyższej – do końca roku akademickiego. Osoby uprawnione powinny wypełnić stosowne oświadczenie o prawie do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z korektą deklaracji i złożyć ją w przypadku budynków wielorodzinnych do spółdzielni bądź wspólnoty, a w przypadku domów jednorodzinnych do Urzędu Gminy Rymań (pokój nr 21). Informacje można uzyskać również dzwoniąc pod numer tel. 943534821. Zwolnienia pozwolą zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gminy Rymań.

3.Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26.11.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z podjętą uchwałą Nr XI/69/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26.11.2015r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od stycznia 2016r. ulegają zmianie terminy płatności za odpady komunalne.    Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winny być uiszczane bez wezwania przez właścicieli nieruchomości,  z dołu, każdego roku w następujących terminach:

1) do 28 lutego – za miesiące styczeń, luty

2) do 30 kwietnia – za miesiące marzec, kwiecień,

3) do 30 czerwca- za miesiące maj, czerwiec,

4) do 31 sierpnia – za miesiące lipiec, sierpień,

5) do 31 października – za miesiące wrzesień, październik,

6) do 31 grudnia – za miesiące listopad, grudzień.              

4. Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26.11.2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Informujemy, że zmiana wzoru deklaracji nie zobowiązuje właścicieli nieruchomości do ich ponownego składania. Deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni w przypadku, gdy zmianie uległy dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty lub dane adresowe.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki