Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych - Strona 2 Drukuj Email
Spis treści
Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

II.    Tryb składania wniosków

1.   Po ogłoszeniu przez Gminę naboru wniosków, Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku osoby do 18 roku życia jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września 2009 roku.

2.   Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki, sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedur. Wnioski będą dostępne w Gminie.

3.   Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1)   kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2)   oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,

3)   zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,

4)   kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego ucznia,

5)   kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,

6)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

4.   Wniosek o dofinansowanie należy składać w wyznaczonej przez Wójta jednostce organizacyjnej gminy, właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania ucznia.

5.   Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca po raz kolejny ubiega się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki, w ramach tego obszaru programu, warunkiem jego przyznania jest rozliczenie całości dofinansowania uzyskanego przez Wnioskodawcę w poprzednim roku.

6.   Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie gminy lub PFRON dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.

7.   Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

8.   Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.

9.    Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.

10.  Fundusz nie uczestniczy w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

11.  W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.

12.  Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

13.  Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego faktur VAT za zakupione towary lub usługi, a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty).

Uwaga! Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w czasie trwania zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego 2009/2010.

W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty poniesione przez Wnioskodawcę w czasie przerwy wakacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku o dofinansowanie.

Uwaga! faktury VAT za zakupione towary lub usługi oraz inne dokumenty wraz z dowodami zapłaty) wystawione na inną osobę niż Wnioskodawca lub uczeń niepełnosprawny nie będą uznane w rozliczeniu! (z jednym wyjątkiem - opłaty za Internet - zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).

14.  Wraz ze złożeniem końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki w okresie objętym dofinansowaniem.

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki