Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych Drukuj Email
Spis treści
Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony
Logo_panstwowego_funduszu

INFORMACJA

Urząd Gmina Rymań informuje, że zamierza kontynuować dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", w związku z tym zamieszcza poniżej informacje dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
-  gminy wiejskie,
lub
-  obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.
Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

I. Informacje ogólne

1.   O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1)   posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2)   pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3)   mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

2.   O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI", przez „najniższe wynagrodzenie" należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

3.   Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1)   zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2)   uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)

3)   związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

4)   kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5)   wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

4.   W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1)   opłaty za naukę (czesne),

2)   zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania)

3)   dojazdów do szkoły.

5.   Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1)   w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2)   w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3)   w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

6.   Na wysokość dofinansowania ma wpływ wysokość środków finansowych, którymi dysponuje PFRON.

Uwaga! Przyjęta w programie wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia niepełnosprawnego w ciągu roku szkolnego została określona jako maksymalna wysokość, co znaczy, że nie jest to kwota obligatoryjnie w całości przysługująca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania może być niższa.


II.    Tryb składania wniosków

1.   Po ogłoszeniu przez Gminę naboru wniosków, Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku osoby do 18 roku życia jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września 2009 roku.

2.   Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki, sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedur. Wnioski będą dostępne w Gminie.

3.   Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1)   kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2)   oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,

3)   zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,

4)   kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego ucznia,

5)   kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,

6)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

4.   Wniosek o dofinansowanie należy składać w wyznaczonej przez Wójta jednostce organizacyjnej gminy, właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania ucznia.

5.   Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca po raz kolejny ubiega się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki, w ramach tego obszaru programu, warunkiem jego przyznania jest rozliczenie całości dofinansowania uzyskanego przez Wnioskodawcę w poprzednim roku.

6.   Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie gminy lub PFRON dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.

7.   Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

8.   Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.

9.    Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.

10.  Fundusz nie uczestniczy w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

11.  W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.

12.  Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

13.  Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego faktur VAT za zakupione towary lub usługi, a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty).

Uwaga! Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w czasie trwania zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego 2009/2010.

W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty poniesione przez Wnioskodawcę w czasie przerwy wakacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku o dofinansowanie.

Uwaga! faktury VAT za zakupione towary lub usługi oraz inne dokumenty wraz z dowodami zapłaty) wystawione na inną osobę niż Wnioskodawca lub uczeń niepełnosprawny nie będą uznane w rozliczeniu! (z jednym wyjątkiem - opłaty za Internet - zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).

14.  Wraz ze złożeniem końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki w okresie objętym dofinansowaniem.

 


Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

w ramach pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI"

 

Uwaga! Dopuszczenie możliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach przedmiotowego zapisu traktować należy w sposób indywidualny, odnosząc się do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły, do której uczeń uczęszcza a także do poziomu rozwoju emocjonalnego, fizycznego i intelektualnego oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Zgodnie z postanowieniami programu za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki, w szczególności:


I.  Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę:

1.   Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne (zgodnych z kanonem lektur szkolnych opracowanych przez MEN);

2.   Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);

3.   Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze - w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);

4.   Tornister szkolny, plecak, piórnik;

5.   Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny) - z wyłączeniem zakupu odzieży i obuwia!

6.   Strój roboczy na praktyki zawodu;

7.   Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;

8.   Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;

9.   Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;

10. Edukacyjne gry planszowe;

11. Sprzęt sportowy wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcjach sportowych, np. rower, gdy uczeń uczestniczy, np. w sekcji kolarskiej;

12. Instrumenty muzyczne w sytuacji, gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;

13. Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko - z wyłączeniem wydatków na meble, regały i półki!

14. Magnetofon, Video, DVD - wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach - racjonalne uzasadnienie podpisane przez wychowawcę/pedagoga.

Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 

II.  Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej:

Uwaga! Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w  zajęciach

1. Zajęcia terapeutyczne;

2. Gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);

3. Kółka zainteresowań;

4. Zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;

5. Basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;

6. Siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;

7. Jazda konna, w tym hippoterapia;

8. Zajęcia w sekcji komputerowej, fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;

9. Obozy, kolonie, zimowiska.

Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych!

 

III. Dostęp do Internetu:

1. Instalacja;

2. Abonament za Internet.

 

IV. Kursy dokształcające w zakresie programu nauczania:

1. Kursy językowe;

2. Kursy komputerowe;

3. Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;

4. Kursy naukowo-poznawcze;

5. Korepetycje;

6. Zajęcia z Logopedą.

 

V. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych:

1. Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;

2. Zielona/biała szkoła;

3. Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;

4. Wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;

5. Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

VI.

 

Uwaga! W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych za kwalifikowane w ramach programu uznaje się dodatkowo wydatki :

1.   Opłata za naukę (czesne),

2. Zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania) - w ramach tej kategorii można również uznać koszt wyżywienie.

3.      Dojazdy do szkoły.


 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki