Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych Drukuj Email
Spis treści
Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony
Logo_panstwowego_funduszu

INFORMACJA

Urząd Gmina Rymań informuje, że zamierza kontynuować dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", w związku z tym zamieszcza poniżej informacje dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
-  gminy wiejskie,
lub
-  obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.
Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

I. Informacje ogólne

1.   O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1)   posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2)   pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3)   mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

2.   O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI", przez „najniższe wynagrodzenie" należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

3.   Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1)   zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2)   uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)

3)   związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

4)   kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5)   wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

4.   W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1)   opłaty za naukę (czesne),

2)   zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania)

3)   dojazdów do szkoły.

5.   Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1)   w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2)   w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3)   w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

6.   Na wysokość dofinansowania ma wpływ wysokość środków finansowych, którymi dysponuje PFRON.

Uwaga! Przyjęta w programie wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia niepełnosprawnego w ciągu roku szkolnego została określona jako maksymalna wysokość, co znaczy, że nie jest to kwota obligatoryjnie w całości przysługująca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania może być niższa. 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki