Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Dofinansowanie na usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Rymań PDF Drukuj Email

tablica5 Barszczu Sosnowskiego 550 2022.10.03

Gmina Rymań dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z @Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie we wrześniu zakończyła prace polegające na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Rymań. Prace zwalczania szkodliwej rośliny na terenie gminy przeprowadzono po raz siódmy.

Usuwanie barszczu miało na celu ograniczenie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej rośliny na terenie gminy.
Barszcz Sosnowskiego jest to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Rozrasta się w niebywałym tempie, a jej zwalczanie jest bardzo ciężkie i długotrwałe ponieważ rozprzestrzenia się spontanicznie. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną niezwykle kłopotliwą, która w sposób inwazyjny zajmuje tereny, na których się rozwija. Toteż bieżące niszczenie pozwoli na eliminację zagrożeń.
Roślina wytwarza silne toksyny, które w negatywny sposób oddziałują na skórę powodując m.in. zapalenie skóry, powstanie pęcherzy oraz zapalenie spojówek.

Zabieg zwalczania barszczu Sosnowskiego przeprowadzono w miejscowości Leszczyn. Zwalczanie przeprowadzono w formie zabiegów chemicznych w czterech etapach.


Koszt całkowity zadania wyniósł 13 495,68 zł. zaś wartość dotacji to 9 372,00 zł.


W wyniku przeprowadzonych prac osiągnięto następujący efekt zadania:

 - nie dopuszczono do wzrostu i rozwoju barszczu,

- nie dopuszczono do tego, aby roślina wydała kwiaty i nasiona,

- zlikwidowano młode okazy barszczu,

- ograniczono możliwości poparzeń ludzi i zwierząt,

- likwidując barszcz dano innym gatunkom roślin możliwość wzrostu na miejscu dotychczas zajętym przez szkodnika.

 
UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DROZDOWIE PDF Drukuj Email

Plakat 2 550

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 29 września 2022 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

29 września 2022 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 30.09.2022 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL
do 30 września 2022 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, że 30 września 2022 r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to III rata za 2022 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.

 
Zebranie założycielskie "Lokalnego Partnerstwa ds. Wody" PDF Drukuj Email

Plakat Spotkanie Lokalne Partnerstwa ds. Wody

 
Ogłoszenie ARiMR 16.09.2022 - konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" PDF Drukuj Email

Plakat konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

STRONA: www.agronews.com.pl

 
Dodatek węglowy PDF Drukuj Email

logo dodatek weglowy500

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe,

- kominek,

- koza,

- ogrzewacz powietrza,

- trzon kuchenny,

- piecokuchnia,

- kuchnia węglowa,

- piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Kwota dodatku:

Kwota dodatku węglowego to 3000 zł - przyznawana jednorazowo.

Ostateczny termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o dodatek węglowy w formacie pdf  - pobierz

Wniosek i więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - www.gov.pl/klimat/dodatek-weglowy

Wnioski o dodatek węglowy będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Rymaniu tel. 94 35 83 234

 
Piknik z PRODUKTEM POLSKIM - Barzkowice 20 sierpnia 2022 r. PDF Drukuj Email

Piknik z PRODUKTEM POLSKIM Barzkowice 2022.08.20

 
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych PDF Drukuj Email

SmieciarkaZmiana terminu odbioru odpadów komunalnych !!!

 

Odpady komunalne (Papier), które miały być odebrane wg harmonogramu dnia 15.08.2022 r. zostaną odebrane w następny poniedziałek tj. 22.08.2022 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 
Uroczyste otwarcie Remizy Strażackiej w Gorawinie PDF Drukuj Email

Otwarcie Remizy Strazackiej w Gorawinie plakat 2022.08.08 550

 
Cyfrowa Gmina - tablica informacyjna PDF Drukuj Email

Tablica Cyfrowa Gmina 2022.08.02 550

 
Apteka w Rymaniu szczepi na COVID czwartą dawką PDF Drukuj Email

Apteka Lawendowa Rymań, ul. Koszalińska 16a/1
Apteka Lawenda Gościno, ul. Lipowa 18
tel. 608 052 681

Informuje, że szczepi na COVID czwartą dawką.

 
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników PDF Drukuj Email

Logo KRUS 2022

Dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, uprzejmie informuje, że 15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:

1.  Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego.

Rolnik nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego aby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.

Nadal może prowadzić działalność rolniczą, w swoim gospodarstwie rolnym, bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego świadczenia.

2.  Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa
do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, przed dniem
1 stycznia 1999 r., po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.

3.  Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej
z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat
(np. na okres przyznania prawa do renty).

4.  Rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą nadal

podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących

aktywności:

• pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,

• pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty,

• pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

• pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej.

Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje wówczas nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie
to zostało złożone w Kasie.

5.  Przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników.

Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników przed 15 czerwca br. mogą powrócić do tego ubezpieczenia
w okresach wyłączenia. „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r. Umożliwi to uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu przez rolnika lub domownika prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz wniosku (KRUS UD-98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej oraz na stronie internetowej Kasy.

6.  Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników – emerytów

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.

7.  Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny będzie trwał 7 dni.

 
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego - etap VII PDF Drukuj Email

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego etap VII 550

 
Gminne zawody sportowo-pożarnicze - 25.06.2022 r. PDF Drukuj Email

Zawody sportowo pozarnicze 2022.06.25 550

 
Rodzinny piknik św. Szczepana - 26.06.2022 r. PDF Drukuj Email

Piknik sw. Szczepana caritas A3 2022.06.23 550

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 66

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki