Sesja Rady Gminy Rymań - 25 kwietnia 2019 r. Drukuj
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  25 kwietnia 2019 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rymań na lata 2014-2018.
7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymaniu za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie.
13. Podjęcie uchwały likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019.
24. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zakończenie sesji.

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek