Obowiązek mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków Drukuj

Obowiązek mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków


Wójt Gminy Rymań informuje, iż w związku z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do dokonania zgłoszenia, dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Na podstawie art. 3 powołanej wyżej ustawy gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Rymaniu, pok. nr 21, u sołtysów poszczególnych sołectw, oraz na stronie internetowej www.ryman.pl w dziale gospodarka odpadami.

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Rymań zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z poźn. zm.).

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz