Sesja Rady Gminy Rymań - 19 listopada 2019 r. Drukuj
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506. z późn. zm.) zwołuję sesję  Rady Gminy Rymań w dniu:

  19 listopada 2019 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymań w roku szkolnym 2018/2019.   
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Leszczyn.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r.
19. Podjęcie uchwały akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w  Rymaniu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
22. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek