Sesja Rady Gminy Rymań - 12 marca 2020 r. Drukuj
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506. z późn. zm.) zwołuję sesję  nadzwyczjną Rady Gminy Rymań w dniu:

  12 marca 2020 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

10. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie sesji.

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek