Sesja Rady Gminy Rymań - 26 listopada 2020 r. Drukuj
sala_konferen_200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu :

 

26 listopada 2020 roku o godz. 12:30

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymań w roku szkolnym 2019/2020.    
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. na lata 2021-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Zakończenie sesji.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek