Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Sesja Rady Gminy Rymań - 10 kwietnia 2020 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję zdalną sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  10 kwietnia 2020 roku o godz. 14:00

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026.

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 01.04.2020 r. PDF Drukuj Email

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BD 6220.02.2019 z dnia 01.04.2020 r. realizacja przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa instalacji do stabilizacji (zestalania) odpadów niebezpiecznych oraz budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych"

- POBIERZ-

 
Dyżur telefoniczny GOPS PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu

informuje, że w związku z nowymi wytycznymi i koniecznością

ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19

pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem:

 

tel. 500 110 061

w godzinach od 07:30 do 19:00

 
INFORMACJA - ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW PDF Drukuj Email

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. W GMINIE RYMAŃ

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii informujemy, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW można dokonać w następujący sposób:

  • 1. Przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny)
    - najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.15

W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

  • 2. Przesłać drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Rymań ul. Szkolna 7

78-125 Rymań

z dopiskiem „ WNIOSEK DO OKW”

- najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

  • 3. Wrzucić zgłoszenia do skrzynki na korespondencję (umieszczoną przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Rymań).

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że przesłana korespondencja dotarła (nr tel. 94 35 34 811).

 
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kompostowniki PDF Drukuj Email

Kompostownik 400

Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Realizując obowiązki ustawowe, Rada Gminy Rymań uchwałą nr XII/111/20 z dnia 13 lutego 2020 r., wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych (art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - T.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Ustalono częściowe zwolnienie w wysokości 0,30 zł za miesiąc od mieszkańca.

Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 14,70 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać ze zwolnienia. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,
Wójt, w drodze decyzji stwierdza, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Rolnik w kwarantannie PDF Drukuj Email

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z Covid19

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy - bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni.

- Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa. Możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie. Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe, np. psy czy koty.

- Nie wychodź do sklepu.

- Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj nikogo do domu.

- Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nimi kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

- Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

- Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, jeśli nie masz takiej możliwości - po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.

- Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

- Zachowuj zasady higieny.

- Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe, w tym blaty i klamki. Dezynfekuj również sprzęty takie jak: telefon, laptop czy klawiatura i myszka komputera stacjonarnego, pilot do TV.

- Mierz  temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie i zapisuj wyniki pomiarów.

- W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny najbliższego szpitala, unikając transportu publicznego (jeśli to możliwe swoim samochodem).

- Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji - mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.

- Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 30 000 zł.

- W przypadku potrzeby kontaktu z lekarzem skorzystaj z teleporady (dzwoń do swojego lekarza poradni zdrowia). Lekarz może wystawić  ci e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html. Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl.


Dowiedz się więcej na
www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ 800 190 590

Logopunkt

 

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu

 
Zawiadomienie Wójta Gminy Rymań PDF Drukuj Email

Zawiadomienie Wojta Ochrona Srodowiska 2020.03.23

 
Konkurs plastyczny "W Krainie Owoców i Warzyw" PDF Drukuj Email

Konkurs plastyczny W Krainie Owocow i Warzyw

- Regulamin konkurs plastyczny -

 
Zmiany w rekrutacji do szkoły i oddziałów przedszkolnych PDF Drukuj Email

Zmiany w rekrutacji do szkoly i oddzialow przedszkolnych

 
Komunikat dotyczący pracy ARiMR PDF Drukuj Email

- Kliknij na komunikat aby powiekszyć -

Komunikat dot. pracy ARiMR 2020.03.18

 
Ogłoszenie ARiMR - ograniczenie kontaktu PDF Drukuj Email

ARiMR ogloszenie ograniczenie kontaktu

 
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RYMAŃ !!! PDF Drukuj Email

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RYMAŃ !!!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt do minimum w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu, do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia, wniosku  pisemnie,nie dotyczy sytuacji nagłych. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem.

Pamiętajmy, że wizyty w ośrodku wiążą  się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie wniosku w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną:

Tel. 94 35 83 234

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jednocześnie dbając w szczególny sposób o osoby starsze , które są narażone na największe ryzyko związane z koronawirusem.  Nasz ogromny  apel do rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość i w razie potrzeby o pomoc  pozostałych mieszkańców w czasie kontaktu z osobami starszymi, chrońmy osoby starsze jeszcze bardziej…

Kochani moi Seniorzy apeluję, żeby w miarę możliwości ograniczyć aktywność, trzymać się z daleka od dużych zgromadzeń i miejsc, gdzie potencjalnie mogłoby dojść do zakażenia. Przeczekajmy ten czas w domach. Wychodząc  jednocześnie naprzeciw trudnej sytuacji w jakiej znajdują się obecnie  osoby starsze, samotne i schorowane organizujemy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu  ,,POGOTOWIE – które zrobi zakupy tym osobom, które  z uwagi na wiek i schorzenia nie chcą wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 94 35 83 234 i podać listę potrzebnych zakupów tj. art. spożywcze, leki i śr. higieny (pracownik po dostarczeniu zakupów w celu rozliczenia przedłoży paragon).

Proszę również   naszych  mądrych i rozważnych Sołtysów poszczególnych sołectw o pomoc w razie konieczności w skontaktowaniu się osoby starszej potrzebującej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu.

Kierownik GOPS

Aldona Więcek

 
Informacja GOPS - koronawirus PDF Drukuj Email

INFORMACJA GOPS koronawirus 500

- Kliknij na plakat aby powiekszyć -

 
Koronawirus SARS-CoV-2 -Jak postępować PDF Drukuj Email

plakat 1 500

- Kliknij na plakat aby powiekszyć -

Koronawirus Jak zapobiegac Infolinia 500

- Kliknij na plakat aby powiekszyć -

Koronawirus Pamietaj 500

- Kliknij na plakat aby powiekszyć -

plakat 2 500

- Kliknij na plakat aby powiekszyć -

 
Ogłoszenie wyników "Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej 2020" PDF Drukuj Email

Wyniki konkursu 2020

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 12 marca 2020 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506. z późn. zm.) zwołuję sesję  nadzwyczjną Rady Gminy Rymań w dniu:

  12 marca 2020 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki