PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Usuwaniem azbestu w 2021 roku - nabór wniosków PDF Drukuj Email

logo azbestazbest

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2021 roku.

O dofinansowanie obejmujące koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanychz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Realizacja ww. zadań będzie możliwa w przypadku przyznania środków w 2021 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2021 roku winni  w terminie do dnia 28 maja 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku) a w przypadku współwłaścicieli dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania;

- kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego;

- kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres;

- ocenęstanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

- informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94/35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

Załączniki:
Zał. 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest pobierz
Zał. 2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest pobierz
Zał. 3 Wniosek pobierz

 

 

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BD6220.05.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. PDF Drukuj Email

Decyzja nr BD 6220.05.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 437/2, obręb 0078 Leszczyn”.

- POBIERZ -

 

Link do BIP: http://bip.ryman.pl/index.php?id=271152

 

 

 

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 1/2021 (74)" PDF Drukuj Email
pr 74 marzec 2021 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 1/2021 (74), który zawiera między innymi takie artykuły jak:
 
 
- SPRAGNIENI NADZIEI, ROZMOWY, ISKRY
 
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań”
 
- Remiza w Gorawinie
 
- Pani Kazimiera Marczak z Jarkowa ma 106 lat
 
- „O zdrowiu dla zdrowia”
 
- AKCJA SEGREGACJA – POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
- Legenda o szkole w Rymaniu
 
- WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
 
- KARTKI Z PAMIĘTNIKA WYCHOWAWCZYNI KLASY I SP W RYMANIU
 

Pobierz PULS RYMANIA 1/2021 (74)

 

 

 
Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" - 29.03.2021 PDF Drukuj Email

Logo Sila w Grupie 2021.03.29 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie nr 1/2021 - pobierz

Ogłoszenie nr 2/2021 - pobierz

 

 

 

 
Ogłoszenia ARiMR o naborach - 29.03.2021 r. PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

OGŁOSZENIE 1

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. 

- POBIERZ OGŁOSZENIE -

OGŁOSZENIE 2

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

- POBIERZ OGŁOSZENIE -

 

 

 
Ogłoszenie wyników "Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej 2021" PDF Drukuj Email

Ogloszenie wynikow konkursu 2021

 
Stawki opłat w 2021 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email

Stawki opłat w 2021 roku za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

 Od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 Od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 14,70 zł od mieszkańca.

  Od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

 

UWAGA !!!
Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.03.2021 r.

 Od 01.03.2021 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku ze zmianą stawek opłat właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021

Od 01.03.2021 r. miesięczna stawka opłaty w przypadku zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 21,70 zł.

 W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

Od 01.03.2021 r. ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 66,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

 
Plastik nie do pieca PDF Drukuj Email

Plastik nie do pieca plakat A4 550

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 23 luty 2021 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

23 lutego 2021 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 r. PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. 

1. Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej + załącznik z ogłoszeniem konkursu - pobierz

2. Zaproszenie do składania kandydatów na członków Komisji Konkursowej - pobierz

 
Obwieszczenie Wójta nr DB.6220.05.2020 z dnia 02.02.2021 r. PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.05.2020 z dnia 02.02.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej  - "Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą" na części dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn.

- POBIERZ -

Link do ogłoszenia w BIP: http://bip.ryman.pl/index.php?id=268610

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ - 27.01.2021 r. PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ

Wójt Gminy Rymań informuje,

że od 01 lutego 2021 r. Urząd Gminy w Rymaniu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu prowadzą bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 interesanci zobowiązani są do:

- noszenia osłony nosa i ust,

- dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,

- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,

- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,

- stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

 

W budynku Urzędu zorganizowane są 3 stanowiska obsługi interesantów:

1- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2- sala konferencyjna

3- Urząd Stanu Cywilnego

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która umieszczona jest przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 4/2020 (73)" PDF Drukuj Email

PR 73 grudzien 2020 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 4/2020 (73), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju

- Siłownia plenerowa w Rzesznikowie

- Nowa droga w Drozdowie

- Jest już boisko w Gorawinie

- Zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Rymań

- Gryfino - Krzywy Las

Pobierz PULS RYMANIA 4/2020 (73)

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 21.12.2020 r. PDF Drukuj Email

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

nr BD 6220.03.2020 z dnia 21.12.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą tech. na dz. nr 100 obręb Kinowo.

- POBIERZ -

 
KOMUNIKAT - Dystrybucja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PDF Drukuj Email

Komunikat dystrybucja pojemników 2020.12.17

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 21 grudnia 2020 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2020 r. Poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu

21 grudnia 2020 roku o godz. 13:30

UWAGA! Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki