Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Apteka w Rymaniu szczepi na COVID czwartą dawką PDF Drukuj Email

Apteka Lawendowa Rymań, ul. Koszalińska 16a/1
Apteka Lawenda Gościno, ul. Lipowa 18
tel. 608 052 681

Informuje, że szczepi na COVID czwartą dawką.

 
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników PDF Drukuj Email

Logo KRUS 2022

Dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, uprzejmie informuje, że 15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:

1.  Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego.

Rolnik nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego aby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.

Nadal może prowadzić działalność rolniczą, w swoim gospodarstwie rolnym, bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego świadczenia.

2.  Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa
do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, przed dniem
1 stycznia 1999 r., po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.

3.  Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej
z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat
(np. na okres przyznania prawa do renty).

4.  Rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą nadal

podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących

aktywności:

• pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,

• pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty,

• pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

• pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej.

Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje wówczas nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie
to zostało złożone w Kasie.

5.  Przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników.

Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników przed 15 czerwca br. mogą powrócić do tego ubezpieczenia
w okresach wyłączenia. „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r. Umożliwi to uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu przez rolnika lub domownika prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz wniosku (KRUS UD-98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej oraz na stronie internetowej Kasy.

6.  Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników – emerytów

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.

7.  Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny będzie trwał 7 dni.

 
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego - etap VII PDF Drukuj Email

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego etap VII 550

 
Gminne zawody sportowo-pożarnicze - 25.06.2022 r. PDF Drukuj Email

Zawody sportowo pozarnicze 2022.06.25 550

 
Rodzinny piknik św. Szczepana - 26.06.2022 r. PDF Drukuj Email

Piknik sw. Szczepana caritas A3 2022.06.23 550

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 27 czerwca 2022 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

27 czerwca 2022 roku o godz. 12:00

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Zakończono modernizację stadionu w Rymaniu PDF Drukuj Email

Logo550

Zakończono modernizację stadionu w Rymaniu

Zakończono realizację projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

W sobotę, 04 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie nowo powstałego obiektu, które połączone było z dniem dziecka wobec tego zapewniono najmłodszym uczestnikom imprezy szereg atrakcji tj: zamek i dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, animacje i występy artystyczne dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji działania wykonano infrastrukturę sportową, która teraz będzie służyła  mieszkańcom. Inwestycja podniosła dostępność, funkcjonalność i estetykę przestrzeni oraz stworzyła zaplecze do realizacji projektów społecznych.
Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, wymianę ogrodzenia i siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalację monitoringu oraz instalację oświetlenia energooszczędnego. Na stadionie sportowym powstała siłownia zewnętrzna wraz z zestawem do treningu kalenistycznego i skateparkiem. W ramach inwestycji został zagospodarowany również teren przy hali sportowej i ośrodku zdrowia  poprzez  budowę placu zabaw oraz placu manewrowego BRD służącego dzieciom do nauki jazdy na rowerze. Jednocześnie w ramach prac został zagospodarowany teren poprzez nasadzenia zieleni, wytyczenie i utwardzenie chodników oraz wprowadzenie obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy, donic, itd. W ramach inwestycji został wykonany remont ulicy Sportowej wraz z budową parkingu przy niej oraz przebudowana zastała ulica Kwiatowa.
Projekt został  zrealizowany w celu stworzenia bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych oraz w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z braku dostępnych, funkcjonalnych, estetycznych przestrzeni i obiektów publicznych.

Na nowo powstałej infrastrukturze realizowane będą teraz działania sportowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób starszych, co poprawi kondycję fizyczną tych grup. Jednocześnie realizacja projektu umożliwi nawiązywanie relacji międzyludzkich, ciekawe spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań oraz poprawę kondycji fizycznej.

Realizacja projektu stworzyła bazę sportową i rekreacyjną dzięki, której zostały umożliwione nowe formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, a także umożliwi organizację zajęć sportowych dla dzieci oraz imprez dla dorosłych na wolnym powietrzu.

Działanie przyczyniło się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podniosło jakość przestrzeni publicznej, a także stworzyło atrakcyjne miejsca spędzania czasu wolnego. Projekt w swoim zakresie przyczynił się do poprawy estetyki, funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej.

K.U.

 
Otwarcie Stadionu Sportowego połączone z Dniem Dziecka - 04.06.2022 r. PDF Drukuj Email

PLAKAT Otwarcie Stadionu Sportowego 550

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu
ul. Koszalińska 18a
78 – 125 Rymań

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. ”SPORT TO ZDROWIE” ZWIĄZANEGO Z OTWARCIEM STADIONU SPORTOWEGO
W RYMANIU

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.

Cele konkursu:

  1. Upowszechnianie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego – czysty sport bez dopingu ,alkoholu, narkotyków i innych używek.

  2. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.

  3. Zachęcanie do uprawiania sportu.

  4. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej.

  5. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wyobraźni dzieci.

  6. Kształtowanie umiejętności i wykorzystanie różnych środków wypowiedzi artystycznej.

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.


2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

- Kategoria I – przedszkolaki 3-6 lat,

- Kategoria II – uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III,

- Kategoria III – uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VIII.

Warunki uczestnictwa:

1.Na konkurs uczestnik może złożyć jedną pracę wykonaną samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi (zabrania się stosowania technik komputerowych) w formacie nie większym niż A3.

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną, mogą być napisy, czy hasła związane z tematem.

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
- Imię,  nazwisko
- Wiek
- Telefon kontaktowy
- Nazwa instytucji, adres (jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły lub przedszkola)

4. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu oraz umieszczeniem wizerunku na stronach internetowych Urzędu Gminy, czy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018, poz. 1000)

5. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i posiada do niej prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich (formularz w załączniku).

Termin konkursu:

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 41, lub do Urzędu Gminy pokój nr 23 do dnia 31. 05. 2022 r.

Nagrody:

1. Zwycięzców konkursu wyłoni powołana przez organizatora komisja.

2. W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia za które przyznane będą nagrody i dyplomy.

3. Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetykę, technikę oraz samodzielność wykonania pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone wraz z wręczeniem nagród podczas uroczystości otwarcia Stadionu Sportowego w Rymaniu dnia 4 czerwca 2022 r.

Uwagi:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z powodów niezależnych od organizatora.

2. Informacji o konkursie udziela pracownik Gminnego Ośrodka kultury i Biblioteki w Rymaniu pod numerem telefonu: 94-35-122-98.

3.Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  PT.”SPORT TO ZDROWIE” - POBIERZ

 
Raport o stanie Gminy Rymań za rok 2021 PDF Drukuj Email

Raport za 2021

1. Raport o stanie gminy 2021 rok - POBIERZ

2. Informacja na temat zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem
    o stanie Gminy Rymań - POBIERZ

3. Druk zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem... - POBIERZ

 
Badanie dotyczące mobilności w Koszalińsko - Kołobrzesko -Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym PDF Drukuj Email

Informacja ankieterzy diagnoza

BADANIE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI W KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKO BIAŁOGARDZKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM: 

ANKIETA - KLIKNIJ

 

 
Ogłoszenie ARiMR - 25.05.2022 r. - Bitwa Regionów PDF Drukuj Email

BITWA REGIONOW 2022 plakat 22052022 550

VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”, konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.
Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.
Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

Łącznie zaplanowanych zostało 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 maja 2022 roku przesłać wyłącznie drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela KGW. Formularz stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępny na portalu internetowym www.bitwaregionow.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi i do udziału w konkursie.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 
OPŁATY ZA ALKOHOL do 31 maja 2022 roku PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL
do 31 maja 2022 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy  przypominamy, że 31 maja 2022 r.  upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ
NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to II rata za 2022 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.

 
Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy w Rymaniu PDF Drukuj Email

Mobilny Punkt Informacyjny Rymań 550

Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy w Rymaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Gminy
w Rymaniu, serdecznie zaprasza na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:
- wsparciu z Funduszy Europejskich,
- środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
- dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
- finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
- zasadach pozyskania dofinansowania,
- aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.


Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:
24 czerwca  2022 r. w godzinach od 09:00 do 11:30 – w Urzędzie Gminy w Rymaniu
ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Dla kogo?
Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin
tel. 94 31 77 405/407/409
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Odpady rolnicze - utylizacja PDF Drukuj Email

Odpady rolnicze utylizacja 2022.05.13

 
Warsztaty KKBOF PDF Drukuj Email

Warsztaty KKBOF 8.04.2022 550

 
Ogłoszenie ARiMR - 05.05.2022 r. - Restrukturyzacja małych gospodarstw PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

Od 16 maja 2022 r. będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu PROW potrwa do 14 lipca 2022 r.

O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Czytaj dalej ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki