PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Sesja Rady Gminy Rymań - 14 maja 2021 r. PDF Drukuj Email
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

14 maja 2021 roku o godz. 13:30

 

UWAGA sesja odbędzie się w sali wiejskiej w Rymaniu ul. Koszalińska 18a  z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
ORLIK w GORAWINIE - godziny otwarcia PDF Drukuj Email

ORLIK W GORAWINIE GODZINY OTWARCIA 2021.05.04

 
Biblioteka otwarta dla czytelników PDF Drukuj Email

Od 04 maja 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymaniu prowadzi bezpośrednią obsługę czytelników z zachowaniem rygorów sanitarnych.


W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 czytelnicy zobowiązani są do:
- noszenia osłony nosa i ust,
- dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
- stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Dopuszczalna liczba czytelników przebywających, w tym samym czasie, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu nie może być większa niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi czytelników.

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ - 29.04.2021 r. PDF Drukuj Email

 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ
Wójt Gminy Rymań informuje, 

że od 04 maja 2021 r. Urząd Gminy w Rymaniu
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu
prowadzą bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 interesanci zobowiązani są do:
- noszenia osłony nosa i ust,
- dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
- stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

 
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która umieszczona jest przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

 
ORLIK godziny otwarcia PDF Drukuj Email

ORLIK 28.04.2021

 
Zaproszenie do wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Zaproszenie do wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej
- POBIERZ

Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej. Zadanie „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino”

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 PDF Drukuj Email

NSP2011 Ulotka str1

NSP2011 Ulotka str2

 

NSP2011 Loteria2 500

https://loteria.spis.gov.pl/

NSP2011 Loteria nagrody 500

 

 

 
"Czyste Powietrze" dofiansowanie dla budynków wielorodzinnych na wymianę źródła ciepła PDF Drukuj Email

Czyste powietrze DOFINANSOWANIE plakat

 Nabór wniosków w ramach programu
"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż"
na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż".

Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowaniem objęte są działania polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (w tym wymiana stolarki drzwiowej i okiennej).

Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie czystepowietrze.gov.pl

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl

 

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 PDF Drukuj Email

Spis NSP 2021 rachmistrzowie od 4 maja 500

 

 
Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej. Zadanie „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino” PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino”

1. Ogłoszenie o konkursie - pobierz

2. Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań - pobierz

3. Załącznik nr 1 - OFERTA - pobierz

4. Załącznik nr 2 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - pobierz

5. Załącznik nr 3 - SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - pobierz

 

 
Usuwaniem azbestu w 2021 roku - nabór wniosków PDF Drukuj Email

logo azbestazbest

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2021 roku.

O dofinansowanie obejmujące koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanychz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Realizacja ww. zadań będzie możliwa w przypadku przyznania środków w 2021 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2021 roku winni  w terminie do dnia 28 maja 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku) a w przypadku współwłaścicieli dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania;

- kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego;

- kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres;

- ocenęstanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

- informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94/35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

Załączniki:
Zał. 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest pobierz
Zał. 2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest pobierz
Zał. 3 Wniosek pobierz

 

 

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BD6220.05.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. PDF Drukuj Email

Decyzja nr BD 6220.05.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 437/2, obręb 0078 Leszczyn”.

- POBIERZ -

 

Link do BIP: http://bip.ryman.pl/index.php?id=271152

 

 

 

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 1/2021 (74)" PDF Drukuj Email
pr 74 marzec 2021 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 1/2021 (74), który zawiera między innymi takie artykuły jak:
 
 
- SPRAGNIENI NADZIEI, ROZMOWY, ISKRY
 
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań”
 
- Remiza w Gorawinie
 
- Pani Kazimiera Marczak z Jarkowa ma 106 lat
 
- „O zdrowiu dla zdrowia”
 
- AKCJA SEGREGACJA – POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
- Legenda o szkole w Rymaniu
 
- WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
 
- KARTKI Z PAMIĘTNIKA WYCHOWAWCZYNI KLASY I SP W RYMANIU
 

Pobierz PULS RYMANIA 1/2021 (74)

 

 

 
Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" - 29.03.2021 PDF Drukuj Email

Logo Sila w Grupie 2021.03.29 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie nr 1/2021 - pobierz

Ogłoszenie nr 2/2021 - pobierz

 

 

 

 
Ogłoszenia ARiMR o naborach - 29.03.2021 r. PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

OGŁOSZENIE 1

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. 

- POBIERZ OGŁOSZENIE -

OGŁOSZENIE 2

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

- POBIERZ OGŁOSZENIE -

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki